Robert J. Bond, Solicitor & Notary Public, Partner at Bristows LLP, Velika Britanija

Gospod Bond je partner v uspešni, mednarodno delujoči odvetniški družbi Bristows LLP, odvetnik in notar. Pred tem pa je bil partner v mednarodni odvetniški pisarni Charles Russell Speechlys LLP. Ima tudi mednarodni certifikat strokovnjaka za skladnost in etiko. Je pravni strokovnjak in avtor na področjih e-poslovanja, medijev, varstva osebnih podatkov, informacijske varnosti in ‘cyber’ rizikov z več kot 36 let mednarodnih izkušenj. Je predsedujoči in član številnih britanskih in tujih strokovnih organizacij s področja informacijske varnosti. Najdemo ga na seznamu najboljših 10 IT-pravnikov ter med najboljšimi odvetniki v VB za leto 2014.

Sally March, Drummond March Ltd., Velika Britanija

Gospa March je pravnica, specializirana je za mednarodno gospodarstvo ter certificirana strokovnjakinja za skladnost in etiko poslovanja. Ima obsežne izkušnje iz mednarodnih podjetij in dela v Rusiji, drugod po Evropi ter ZDA. Njene izkušnje vključujejo visoke položaje v korporacijah na področjih skladnosti, tveganj in pravnih zadev, kot tudi odvetništvo. Med drugim je delala za BBC in Nortel.

Guillermo Iribarren, Senior Compliance Manager, Impact on Integrity, Španija

Gospod Iribarren ima direktne izkušnje iz dela na področju korporativne integritete na trgih v razvoju. Svetuje na področju tveganj, skladnosti in pravnih zadev podjetjem iz reguliranih sektorjev. Od leta 2004 je delal za najuspešnejše latinsko-ameriške odvetniške družbe. Diplomiral je na Universidad José María Vargas, Venezuela in magistriral iz mednarodnega poslovanja na Afundación Business School, v Španiji. Je tudi certificiran strokovnjak za skladnost.

prof. dr. Danica Purg, predsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj, UNGC Slovenija, in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled

Prof. dr. Danica Purg je tudi predsednica mednarodnega združenja za razvoj managementa CEEMAN, ki združuje 220 poslovnih šol iz 55 držav, in ima sedež na IEDC-Poslovni šoli Bled. UN Global Compact jo je imenoval v globalno delovno skupino PRME za razvoj načel odgovornega poslovnega izobraževanja (PRME – Principles for Responsible Management Education). Leta 2013 je bila predsednica tega odbora. Področje dela prof. dr. Purg kot predavateljice in raziskovalke zajema voditeljstvo, stile vodenja in osebni razvoj managerjev s posebnim poudarkom na razvoju voditeljev s pomočjo inspiracije, izhajajoče iz umetnosti. Za svoje dosežke na področju poslovnega izobraževanja je prejela mednarodno priznanje Dekan leta 2010, ki ga je podelila Akademija za mednarodni management (AIB). Leta 2016 je od Poslovne šole Univerze v Kölnu prejela priznanje za življenjsko delo na področju družbene odgovornosti, etike in korporativnega upravljanja, julija letos, na Mednarodnem forumu PRME Združenih narodov, v New Yorku, pa priznanje za pionirsko delo in prispevek k vzpostavitvi mednarodne iniciative za odgovorno poslovno izobraževanje.

Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev Lek d.d., vodja skladnosti poslovanja za srednjo in vzhodno Evropo, in članica uprave Lek d.d. & Sandoz d.d.

Ga. Ksenija Butenko Černe, deluje v družbi Lek d.d. od leta 1994, najprej na pravnem področju, predvsem v okviru mednarodno-gospodarskih, statusnih in regulatornih zadev ter na področju prava industrijske lastnine. Od leta 2001 kot izvršna direktorica vodi pravne zadeve. Ko je Lek postal član poslovne skupine Novartis/Sandoz in je bila v okviru Sandoza oblikovana pravna funkcija, je prevzela odgovornost za globalno pravno podporo na področju srednje in vzhodne Evrope in bila v začetku leta 2005 imenovana za vodilno pravno svetovalko Sandoza za področje srednje in vzhodne Evrope. Leta 2005 jo je nadzorni svet družbe imenoval za članico uprave Leka d.d. Prevzela je odgovornost za upravljanje in zagotavljanje pravno skladnega delovanja družbe z relevantno lokalno in EU zakonodajo ter za delovanje družbe kot družbeno odgovornega podjetja, člana skupine Novartis/Sandoz.

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS in neodvisni predsednik FIFA’s Audit and Compliance Committee

Tomaž Vesel (roj. 1967 v Ljubljani) je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral leta 1997. Podiplomski študij nadaljuje na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru s področja evropskega gospodarskega prava. Poleg pridobljenih nazivov državni revizor in preizkušeni državni revizor v oktobru 2012 se je izpopolnjeval in izobraževal tudi v tujini. Kariero je pričel na Centru vlade RS za informatiko leta 1997, nato pa nadaljeval med letoma 1999 in 2004 kot član Državne revizijske komisije Republike Slovenije. Konec leta 2003 je bil izvoljen za prvega namestnika predsednika Računskega sodišča RS, funkcijo je pričel opravljati 1. 2. 2004 in jo opravljal do 1. 2. 2013, ko je bil imenovan za vrhovnega državnega revizorja za revidiranje negospodarskih javnih služb. Državni zbor RS je Tomaža Vesela izvolil aprila 2013; funkcijo predsednika Računskega sodišča RS za obdobje 9 let pa je začel opravljati junija 2013. Junija 2016 je bil s strani Sveta Mednarodne nogometne zveze – FIFA imenovan za predsednika Odbora za revizijo in skladnost pri FIFA. Gre za neodvisno in neprofesionalno funkcijo. Tomaž Vesel je avtor vrste strokovnih člankov s tematiko, ki je pomembna za izvrševanje revizijske pristojnosti računskega sodišča, sodeloval je na številnih predavanjih kot predavatelj v Sloveniji in v tujini. Pomembna je njegova vloga pri vzpostavljanju področja revidiranja javnih naročil in koncesij ter revidiranja institucij v Republiki Sloveniji ter izvrstno poznavanje področja oddaje javnih naročil, koncesij, postopkov razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem javnega sektorja, državnih pomoči, prava Evropske unije ter metod dela vrhovne revizijske institucije. Kot nesporni strokovnjak na področjih, ki so pomembna za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, sodeluje tudi z mednarodnimi organizacijami, je zunanji ekspert OECD za pripravo poročil in izvedbo zunanje pomoči v državah nekdanje Jugoslavije na področju javnih financ in javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev. Je soavtor revizijskih priročnikov računskega sodišča ter strategije računskega sodišča. Kot predsednik Računskega sodišča RS ima proaktivno vlogo v okviru Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij – EUROSAI in Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij – INTOSAI. Aktivno govori angleški in nemški jezik.

Rok Praprotnik, direktor Centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete, NLB d.d.

Gospod Praprotnik je direktor Centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete pri NLB d.d., organizacijske enote s pristojnostjo izvajanja notranjih preiskav, splošne regulatorne skladnosti ter preventivno razvojnih nalog na področju korporativne etike in integritete. Pred prevzemom trenutnih nalog v banki je opravljal funkcijo namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, kjer je bil pristojen za področje nadzora nad premoženjskim stanjem javnih funkcionarjev, nadzora nad področjem lobiranja ter strateško preventivne aktivnosti komisije kot neodvisnega in samostojnega državnega organa. V preteklosti je delal kot novinar časopisov Delo in Dnevnik, kjer se je ukvarjal predvsem z novinarskimi preiskavami na področju obveščevalnih služb, vojske in institucij pravne države.

Gregor Strehovec, svetovalec za skladnost poslovanja, SKB d.d.

Gospod Strehovec je zaposlen v SKB banki d.d, članici mednarodne bančne skupine Societe Generale (SG), kot svetovalec za skladnost poslovanja. Poklicno pot je začel kot pravnik v Banki Slovenije in nadaljeval v SKB banki kot direktor Pravne pisarne oz. Pravne pisarne in skladnosti poslovanja. Od leta 2010 deluje kot svetovalec za skladnost poslovanja (compliance officer). Aktiven je pri Združenju bank Slovenije, in sicer kot član Odbora za pravna vprašanja ter kasneje kot član delovne skupine za skladnost poslovanja. Gospod Strehovec je kot član Mednarodne konference odgovornih oseb za pravne zadeve (legal departments) bančne skupine SG, član Mednarodne delovne skupine pravnikov bančne skupine SG – Societe Generale – področje BHFM, nekaj let tudi kot član European Financial Markets Lawyers Group (EFMLG) in, v zadnjem obdobju, kot član Mednarodne konference odgovornih oseb za skladnost poslovanja (compliance) bančne skupine SG. Je avtor več strokovnih člankov in redni predavatelj na strokovnih seminarjih.

mag. Matjaž Drev, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, Informacijski pooblaščenec RS

Mag. Matjaž Drev je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS in izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopke s področja varstva osebnih podatkov. Svoje strokovne izkušnje je več let pridobival kot sistemski in omrežni administrator, zato k izzivom pravice do zasebnosti pristopa izrazito interdisciplinarno. Strokovno pozornost namenja presečišču prava in informacijske tehnologije, področju ki že določa sedanjost in prihodnost varstva osebnih podatkov.

Dr. Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav., ustanoviteljica Info Hiše

Dr. Nataša Pirc Musar ima 15 let izkušenj na področju varstva osebnih podatkov. Dva mandata je bila informacijska pooblaščenka Republike Slovenije in 2 leti predsednica Skupnega nadzornega odbora za Europol. Tudi po izteku mandata svojo kariero kot odvetnica posveča pravici do zasebnosti, v zadnjem času seveda predvsem novi Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) in drugim človekovim pravicam ter medijskemu pravu. Na dunajski pravni fakulteti je leta 2015 doktorirala s področja varstva osebnih podatkov in dostopa do javnih informacij.

Andrijana Bergant, EISEP predsednica, EMBA, CCEP-I

Andrijana je diplomirala iz prava na Univerzi v Ljubljani, leta 2010 pa je zaključila podiplomski študij managementa na poslovni šoli Cotrugli v Zagrebu (Executive MBA program, akreditiran s strani Zveze MBA). Kasneje tekom svoje kariere je končala še Bančno šolo pri Združenju bank Slovenije in interno mednarodno zavarovalniško akademijo Skupine Triglav. Ima mednarodni certifikat s področja skladnosti CCEP-I. Tri leta pa je bila tudi članica mednarodnega odbora za izpit iz tega certifikata. Je ustanoviteljica in predsednica EISEP. Njena zadnja služba v korporaciji je na mestu svetovalke v centru za skladnost poslovanja in krepitev integritete v NLB d.d, kjer je vodila skupino za preventivo in razvoj funkcije skladnosti; slednje vključuje področja kot so kodeks ravnanja, preprečevanje nasprotij interesov in splošna etika, upravljanje tveganj za skladnost, izobraževanja, regulatorna skladnost ter implementacija standardov skladnosti poslovanja na ravni skupine. Pred tem je vzpostavila in skoraj sedem let vodila funkcijo skladnosti v največji slovenski zavarovalnici, potem ko je nekaj let opravljala pravniška dela v drugih finančnih organizacijah. Sodelovala je pri nastajanju Deklaracije o poštenem poslovanju in Slovenskih smernic korporativne integritete. Redno piše in predava za mnoge slovenske in tuje časopise oziroma konference in je avtorica več strokovnih člankov ter blogov s področja poslovne skladnosti in etike.

Annie Reisinger, pridružena profesorica, Evropska pravna fakulteta, svetovalka EISEP

Ga. Reisinger je diplomirala na Johns Hopkins University, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), in Georgetown University Law Center. Hkrati ima priznanje iz evropskega in primerjalnega prava iz Facolta di Guirisprudenza, Universita di Siena. Ga. Reisinger je delala v najboljših mednarodnih pravnih pisarnah, kot so Kelley, Drye & Warren LLP, McGuireWoods LLP, in Miller and Chevalier Chartered, kjer je bila odgovorna za preiskovanja in skladnost s predpisi s področja mednarodnega boja proti korupciji, nadzora nad izvozom in ekonomskimi sankcijami. V tem času je ga. Reisinger izvajala številna mednarodna preiskovanja, izobraževanja in nadzor za večnacionalna podjetja po obeh Amerikah, Evropi, Bližnjem vzhodu, severni Afriki in Aziji. Ga. Reisinger ima prav tako velike izkušnje iz dela v Honeywell International, podjetju iz lestvice Fortune 100, kjer je zasedala mesto Aerospace Director, Export Compliance Investigations, Audits, Training, Procedures, & Operational Excellence. V podjetju Honeywell je ga. Reisinger usmerjala in vodila globalni tim za skladnost, ki je nadziral skladnost medcelinskega izvoznega poslovanja za področje ‘Aerospace business’. Bila je strokovnjakinja za skladnost s področja izvoznih sankcij za področje ‘Aerospace Mergers & Acquisitions’ in se je ukvarjala s kršitvami pogodb. V zadnjem času ga. Reisinger dela kot pridružena profesorica na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani, gostujoča predavateljica na Univerzi na Primorskem v Kopru in svetovalka EISEP inštituta. Ga. Reisinger tekoče govori angleško in armensko, odlično obvlada francoščino in se hkrati uči slovenski jezik.