3. LETNA KONFERENCA O SKLADNOSTI IN ETIKI POSLOVANJA

Osrednji letni mednarodni dogodek na področju skladnosti in etike poslovanja v Sloveniji in regiji je potekal dne 3.10.2017, na IEDC-Poslovni šoli Bled. Konferenca o skladnosti in etiki poslovanja je osrednje mednarodno srečanje strokovnjakov za skladnost in etiko poslovanja ter drugih strokovnjakov, ki imajo v svojih organizacijah pomembno vlogo pri vodenju programov skladnosti in etike ali korporativne integritete. Poleg obiskovalcev iz Slovenije so bili na konferenci prisotni tudi udeleženci iz Hrvaške in Srbije. Predavatelji pa so se zvrstili iz štirih različnih držav, poleg Slovenije so prišli še iz Velike Britanije, Španije in ZDA ter program obogatili s svojimi več desetletnimi izkušnjami iz vodenja funkcije skladnosti na vseh kontinentih iz različnih večnacionalnih korporacij.

Program        Predavatelji in gostje konference       Fotogalerija        Potrdilo o udeležbi

Za tovrstna znanja in prakse so v našem okolju zainteresirana podjetja, ki želijo poslovati po višjih standardih in prepoznavajo številne koristi za posel, za ugled in končno za svoj konkurenčni položaj, še zlasti pri mednarodnem poslovanju. Tuja ugledna podjetja dajejo namreč prednost partnerjem, ki lahko pokažejo profesionalnost pri obvladovanju tveganj tudi iz sfere skladnosti in etike, saj s tem pridobijo na kredibilnosti in posledično zaupanju. Na podoben način investitorji ocenjujejo tveganost svojih naložb, posebej v naši regiji, ki sicer še vedno velja za bolj tvegano za korupcijo in pranje denarja.

Učinkoviti programi skladnosti in etike, delujoči po mednarodnih standardih so torej za podjetja iz Slovenije in okoliških držav eden od razlikovalnih elementov za tuja podjetja, ki iščejo profesionalne in zanesljive partnerje (ali investicije) v tem okolju. Zato ni čudno, da je udeležba tudi na blejski konferenci o skladnosti vse večja in je letos obsegala okoli 75 predstavnikov iz več kot 50 različnih podjetij ter drugih organizacij iz Slovenije, Hrvaške in Srbije.

Ksenija Butenko Černe

Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev Lek d.d., vodja skladnosti poslovanja  za srednjo in vzhodno Evropo in  članica uprave  Lek d.d. & Sandoz d.d., je predstavila program skladnosti in etike v Leku d.d. in celotni skupini Novartis. Poudarila je, da je organizacijska kultura tista, ki je lahko prisotna v vsakem trenutku v vseh porah poslovanja, medtem ko  nobeden posameznik pri svojem nadzoru tega ne zmore. Kultura skladnosti in etike je zato tisti najučinkovitejši dejavnik, ki bo odločilno pomagal zmanjšati možnost nastanka neskladnosti ali kršitve etike ter s tem povezanih negativnih posledic. Tveganja za skladnost in etiko najbolj razumejo tako, da se osredotočajo na končni učinek, ki ga določena nepravilnost lahko ima na končnega uporabnika, torej pacienta oziroma stranko. Pri tem je ključnega pomena, da so lastniki poslovnih operacij ter procesov tisti, ki so lastniki tudi vseh tveganj povezanih s poslovanjem, vključno s tveganji za skladnost in etiko. V skupini Novartis ima vsak lastnik procesa odgovornost, da principe skladnega in etičnega poslovanja vgradi v vsakodnevno poslovanje.

Guillermo Iribarren

Guillermo Iribarren, Senior Compliance Manager, Impact on Integrity, Španija, je v poudaril pomen učinkovitosti programa skladnosti in etike. Podjetje, ki tak program že ima vzpostavljen, mora opredeliti ključne indikatorje učinkovitosti tega sistema in ga oceniti po posameznih elementih njegovega delovanja. Kako zavzeto je v svojih besedah in dejanjih recimo najvišje in srednje vodstvo organizacije glede zakonitega in poštenega pridobivanja in izvajanja poslov; Kakšna je udeležba vodstva in zaposlenih pri izvajanju izobraževanj s področja skladnosti in etike; Ali so principi zakonitega in etičnega poslovanja z vsemi kontrolnimi mehanizmi dosledno preneseni v delovne procese in v vsakodnevne poslovne prakse; Ali so partnerji oziroma izvajalci podjetja seznanjeni z zahtevami skladnosti in etike; Ali podjetje pozna, redno ocenjuje in sprejema ukrepe glede svojih tveganj s tega področja; Kako učinkovito in dosledno ukrepa v primerih kršitev in podobno. Guillermo je predstavil različne modele ocenjevanja učinkovitosti programov skladnosti in etike ter najpogostejše razloge zakaj programi skladnosti padejo v realnem življenju. Pri tem je izpostavil primer korporacije Rols Roys, ki ima že dolgo vrsto let postavljen program skladnosti. Vendar pa je zaradi neučinkovitosti v praksi popustil, kot se je v drugi polovici lanskega leta odkrilo, da je namreč ta angleški proizvajalec luksuznih avtomobilov več let plačeval podkupnine na trgih v razvoju, vključno z Indijo, Rusijo in Kitajsko. V začetku leta 2017 pa so se z angleškimi in ameriškimi regulatorji poravnali za skupaj 671 milijonov funtov kazni.  

Gregor Strehovec

Gregor Strehovec, svetovalec za skladnost poslovanja, SKB d.d., je opisal kako se bodo tudi slovenske banke morale prilagoditi novemu paketu predpisov EU s področju finančnih trgov in kakšne izboljšave, pa tudi obveznosti bo to prineslo za njihove stranke. Temeljna obveznost za vsako rpavno osebo in podjetnike posameznike, ki bodo želeli v letu 2018 še naprej trgovati s finančnimi instrumenti, bodo morale pridobiti LEI kodo, v nasprotnem primeru bodo njihove transakcije onemogočene. Po drugi strani, pa bodo interesi investitorjev in drugih strank banke dodatno zaščiteni pred nestrokovnim svetovanjem in ne-transparentnimi stroški bančnega poslovanja. Banke bodo namreč morale vsako stranko obveščati o vseh neposrednih in posrednih stroških vsake transakcije v naprej, za nazaj in na skupni, letni ravni.

Sally March, Drummond March Ltd. iz Velike Britanije in Rok Praprotnik, direktor Skladnosti in integritete, NLB d.d. sta govorila o razlogih zakaj ljudje zlorabijo dano zaupanje in zakaj dobri ljudje delajo slabe stvari. Na primerih iz predvsem mednarodne bančne sfere sta pokazala kako nevarno je, če vodstvo namerno spregleda kršitve in zavoljo kratkoročnih finančnih koristi prekrši tudi najbolj osnovne standarde varovanja interesov svojih strank in številnih drugih deležnikov. Posledice so lahko večdimenzionalne in celo usodne z vidika negotovosti za zaposlene, dolgoročne škode na ugledu, izgube strateških partnerstev in virov financiranja za podjetje, škode za lastnike oziroma investitorje, stranke ter širše okolje… Če v podjetju recimo prevladajo prodajni in drugi finančni parametri uspešnosti, potem bodo ti zagotovo zasenčili sporočilo o zakonitem in poštenem poslovanju in bodo principi skladnosti in etike tudi žrtvovani zavoljo doseganja kratkoročnih finančnih koristi. Najmočnejši dejavniki, ki vplivajo na ravnanje posameznikov so povezani z močjo avtoritete, vpliva vrstnikov oziroma sodelavcev, časovnim pritiskom in prisotnosti strahu, še posebej pred eksistenčno ogroženostjo, na primer izgubo zaposlitve. Zato je v veliki meri mogoče oceniti kredibilnost in integriteto ravnanja posameznikov v podjetju, glede na njihovega vodjo in sodelavce ter glede na to kako je zastavljen sistem ocenjevanja delovne uspešnosti in nagrajevanja. Osnovna potreba vsakega posameznika je namreč v pomembnem delu odvisna od tega kako smo obravnavani s strani družbenega okolja. Če se na primer v službi naša vrednost in uspešnost v največji meri ocenjuje po tem koliko dohodka ustvarimo za podjetje, bo velika večina naredila vse, da bo po tem kriteriju dosegala zahteve, tudi na račun kršitve zakonov in etičnih načel. Prav tako na posameznike v podjetju zelo močno vpliva percepcija o tem kje so v resnici meje oziroma toleranca glede nepravilnega ali nepoštenega ravnanja. Če vodstvo spregleda primere kršitev oziroma glede teh ne ukrepa ažurno, učinkovito in pravično, bodo zaposleni imeli percepcijo, da se je meja dovoljenega premaknila, ne glede na to kar je zapisano v politikah in pravilnikih podjetja. 

Robert J. Bond, Solicitor & Notary Public, Partner at Bristows LLP, je predstavil nekatere največje učinke nove EU uredbe na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation). Med najpomembnejšimi, najobsežnejšimi in najbolj kompleksnimi aktivnostmi, ki jih bodo podjetja v EU morala izvesti do začetka uveljavitve direktive v maju 2018, je zagotovo analiza vseh poslovnih razmerij s poslovnimi partnerji, vzdolž celotne dobavne in izvajalske verige, da bo podjetje lahko ocenilo kateri so njegovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov in da bo lahko v razmerja z njimi preneslo vse zakonsko zahtevane pogoje. Druga takšna naloga bo revizija ustreznosti soglasij strank, zlasti za potrebe neposrednega trženja ter s tem povezanega segmentiranja kupcev. Po novem bodo podjetja morala razpolagati s soglasji svojih strank po višjih standardih. To pa za mnoga podjetja tudi v Sloveniji lahko pomeni, da obstoječih baz podatkov, ki so jih doslej uporabljali za trženje, ne bodo več smeli uporabljati za ta namen do pridobitve novega, izrecnega in v celoti informiranega soglasja posameznikov. Nova uredba ravno glede informiranosti glede varovanja osebnih podatkov posebej poudarja enostavnost in razumljivost. Administrativno pa bodo upravljavci osebnih podatkov morali sprejeti celo vrsto politik s tega področja, ki bodo pomembno vplivale na presojo njihove odgovornosti s tega področja. Z vidika odgovornosti pa bo za podjetja, ki bodo žrtve notranjih ali zunanjih zlorab osebnih podatkov, vključno z vse bolj prisotnimi kibernetskimi napadi, odločilnega pomena presoja o tem ali so za varnost osebnih podatkov naredila vse kar je bilo možno, da do vdora ne bi prišlo.

V panelu na temo implementacije in učinkov uredbe GDPR je dr. Nataša Pirc Musar, ustanoviteljica Info hiše povedala, da se slovenska podjetja verjetno še premalo zavedajo kakšna naloga jih čaka glede priprave na novo ureditev in bodo prihodnje leto lahko soočena s številnimi poslovnimi ovirami, ker se ne bodo pravočasno prilagodila. Matjaž Drev, državni nadzornik iz Informacijskega pooblaščenca RS pa je poudaril, da bo praksa njihovega nadzora še vedno enako stroga, kazni pa bodo lahko občutno višje, glede na nov predpis, ki omogoča tudi več milijonov evrov visoke kazni. V Sloveniji bodo sicer upoštevali načelo sorazmernosti, za najhujše pa bodo šteli tiste kršitve, ki obsegajo obdelavo osebnih podatkov brez zakonite podlage. V svoji praksi so že sedaj obravnavali več takih primerov, ko so kršitelji celo vedeli, da za obdelavo nimajo zakonske podlage.  

Komu je bila konferenca namenjena?

  • Članom upravljalnih organov in na splošno managerjem, ki v prvi liniji obrambe nosite odgovornost za poslovanje vaše organizacije, vključno s skladnostjo in etiko upravljanja, odločanja ter splošnega delovanja podjetja, vaših zaposlenih in zunanjih izvajalcev. S poznavanjem trendov ter dobrih praks na tem področju lahko ne le ubranite svoje podjetje pred izgubami, zaradi krepitev skladnosti in etike, temveč tudi krepite svojo konkurenčnost in dobro ime.
  • Regulatorjem in drugim nadzornim organom, ki nadzorujete podjetja in njihovo zakonito delovanje, presojate o njihovi odgovornost v primeru kršitev ter s svojim delovanjem gradite zunanje okolje, ki pomembno vpliva na razvoj učinkovitih programov skladnosti in etike znotraj organizacij. Nenazadnje tudi revidirate in ocenjujete delovanje sistema skladnosti pri notranjem upravljanju podjetij.
  • Strokovnjakom za skladnost poslovanja, ki v organizacijah vzpostavljate in vodite program skladnosti poslovanja ter svetujete organom upravljanja in nadzora ter preostalemu managementu glede obstoječih in perečih zadev s področja tveganj za skladnost poslovanja. S svojim delom in profesionalnim razvojem pa ustvarjate koristi programa skladnosti za svojo organizacijo.
  • Strokovnjakom s področja notranje revizije, ki s strokovnjaki za skladnost sodelujete, pa tudi revidirate funkcijo in sistem skladnosti poslovanja.
  • Strokovnjakom s področja družbene odgovornosti, s katerimi so vprašanja skladnosti in etike poslovanja tesno povezana in prepletena.
  • Pravnikom in odvetnikom ter drugim zainteresiranim strokovnjakom, ki ste tako ali drugače deležniki ali svetovalci v sistemu upravljanja organizacijske skladnosti in etike.

KONFERENCO SO PODPRLI:

 

 

Ascaldera in Info hiša sodelujeta na področju implementacije pravil, ki jih podjetjem nalaga GDPR (nova evropska splošna uredba o varstvu osebnih podatkov). Info hiša skrbi za pravni del, Ascaldera se posveča informacijskim tehnologijam, ki morajo biti skladne s pravnimi pravili. Podjetjem s svojimi vrhunskimi strokovnjaki nudimo analitičen in temeljit pregled skladnosti z GDPR, izvajamo t.i. GAP analize in poskrbimo za interna izobraževanja.

 

 


PARTNERSKE ORGANIZACIJE KONFERENCE: