Strokovni odbor

Strokovni odbor EISEP je osrednji organ, ki definira in usmerja vsebine delovanja zavoda. Sestavljajo ga izkušeni in uveljavljeni strokovnjaki na področju skladnosti in etike iz Slovenije in tujine ter s tem tesno povezani drugi strokovnjaki, kot so: notranji revizorji, pravniki, strokovnjaki s področja družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja, izobraževanja, komuniciranja, področja upravljanja s kadrovskimi zadevami, splošnega korporativnega upravljanja, nadzora in regulacije).

_MG_1601

A. Bergant, B. Rudmann in A. Šercer, v ozadju I. Mitrovski; Letna konferenca, Bled, sept. 2015

Strokovni odbor bo definiral in podpiral strokovno delovanje EISEP. Izvajal bo aktivnosti in naloge, v skladu z mednarodno sprejetimi standardi in dobrimi praksami, upoštevaje značilnosti, potrebe in koristi lokalnega okolja, usmerjene v naslednje cilje:

 • definirati umeščenost, pomen in vsebino funkcije in poklica zagotavljanja skladnosti in etike poslovanja
 • definirati povezanost funkcije skladnosti in etike z družbeno odgovornostjo in trajnostnim poslovanjem
 • definirati razmerja do drugih sorodnih funkcij in poklicev, managementa, nadzornikov
 • določiti načela, vrednote in standarde našega dela in poročanja na področju zagotavljanja skladnosti
 • opredeliti ključne kazalce uspešnosti in učinkovitosti funkcije in programa skladnosti in etike
 • opredeliti vlogo EISEP do državnih organov in regulatorja / varuhov trga ter možnosti in način vpliva nanje, v smeri ustvarjanja okolja za učinkovito delovanje funkcije skladnosti in etike poslovanja
 • napolniti ključne strokovne/pravne standarde v povezavi s funkcijo skladnosti, kot so: izvajanje dolžnega nadzorstva, preudarno upravljanje ter primernost in ustreznost ključnih oseb v organizaciji
 • določiti področja/teme potrebnih raziskav
 • generirati bazo strokovnih in praktičnih virov s področja skladnosti in etike poslovanja
 • opredeliti s tem povezane aktivnosti
 • opredeliti teme za obravnavo na rednih srečanjih Strokovne Skupnosti, za dogodke in izobraževalne programe.

SEZNAM SPOŠTOVANIH STROKOVNJAKOV, JEDRA PRVEGA STROKOVNEGA ODBORA EISEP, ustanovljenega septembra 2014

(našteti in predstavljeni po abecednem vrstnem redu)

1. Aleš Kranjc Kušlan, strokovnjak na področju družbene odgovornosti – Ustanovitelj EISEP

2. Dr. Andrea Bonime – Blanc, strokovnjakinja na področju korporativne skladnosti in etike

3. Andreja Rahne, strokovnjakinja na področju notranjega revidiranja, računovodenja in zavarovalništva 

4. Mag. Andrej Šercer, strokovnjak na področju skladnosti poslovanja in korporativnega upravljanja

5. Andrijana Bergant, EMBA, CCEP-I, strokovnjakinja na področju korporativne skladnosti in etike Ustanoviteljica EISEP

6. Barbara Rudmann, strokovnjakinja na področju korporativne skladnosti in etike

7. Mag. Domen Bizjak, strokovnjak na področju javne uprave

8. Goran Katušin, strokovnjak na področju korporativne skladnosti in upravljanja s tveganji

9. Gregor Strehovec, strokovnjak na področju korporativne skladnosti in etike

10. Jerica Jančar, mag. prav. in manag. neprem., odvetnica Ustanoviteljica EISEP

11. Dr. Liljana Selinšek, strokovnjakinja za kazensko pravo 

12. Mateja Geržina, strokovnjakinja na področju upravljanja s kadri ter kadrovsko-pravnih zadev 

13. Polona Pergar Guzaj, strokovnjakinja na področju notranjega revidiranja in obvladovanja tveganja prevar 

14. Rok Praprotnik, strokovnjak na področju preiskav in nadzora škodljivih ravnanj

15. Sergej Simoniti, strokovnjak na področju (zavarovalniške) regulacije in nadzora

16. Tatjana Habjan, strokovnjakinja na področju notranje revizije in računovodstva – Ustanoviteljica EISEP